Regulamin serwisu

Drukarnia Internetowa dostępna jest pod adresem internetowym www.kadruk.pl jest prowadzona przez spółkę cywilną, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Szczecinie. NIP: 8521023864, REGON: 810803396 oraz adres poczty elektronicznej: kadruk@kadruk.pl.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni Internetowej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego oraz w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminy jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej www.kadruk.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Zdjęcie pracowników

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Drukarnia Internetowa dostępna jest pod adresem internetowym www.kadruk.pl jest prowadzona przez spółkę cywilną, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Szczecinie. NIP: 8521023864, REGON: 810803396 oraz adres poczty elektronicznej: kadruk@kadruk.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni Internetowej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego oraz w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminy jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej www.kadruk.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.kadruk.pl, zwanego dalej Sprzedawcą oraz zasady korzystania z Drukarni Internetowej, jak również zawierania i rozwiązywania umów z klientami, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  • Dzień roboczy jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Drukarnia Internetowa jest ot drukarnia internetowa sprzedawcy dostępna pod adresem internetowym www.kadruk.pl
  • Formularz rejestracji jest to formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający dodawanie nowego konta do korzystania z serwisu internetowego.
  • Formularz zamówienia jest interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy oraz płatności.
  • Klient, po pierwsze jest to konsument. Po drugie jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Po trzecie jest to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, co więcej która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • Kodeks cywilny jest to ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16. Poz. 93 ze zm.).
  • Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto jest to usługa elektroniczna, oznaczona nazwą, zwanym loginem oraz hasłem. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Drukarni Internetowej.
  • Produkt jest to dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją produktu na podstawie plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem i Sprzedawcą w ramach weryfikacji plików.
  • Pliki graficzne są to projekty przygotowane przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt powinien zostać przesłany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Wykonuje ona we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  • Regulamin jest to niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
  • Serwis internetowy jest to strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem www.kadruk.pl
  • Specyfikacja plików graficznych jest to specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych plików graficznych, podana na stronie internetowej Drukarni Internetowej.
  • Specyfikacja produktu są to właściwości danego produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  • Sprzedawca jest to spółka, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Szczecinie. NIP: 8521023864, REGON: 810803396 oraz adres poczty elektronicznej: kadruk@kadruk.pl.
  • Termin realizacji jest to szacowany przez Drukarnię Internetową termin wykonania gotowego produktu.
  • Umowa Sprzedaży jest to umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
  • Umowa zawarta na odległość jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Usługa elektroniczna jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.
  • Weryfikacja plików jest to sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności plików graficznych klienta z wymogami w Specyfikacji Plików Graficznych.
  • Zamówienie jest to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Rozdział 2 Zasady współpracy z Przedsiębiorcami

1. Zasady korzystania z Drukarni Internetowej www.kadruk.pl

 1. Korzystanie z Drukarni Internetowej jest możliwe po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać indywidualne hasło i login. Konto jest aktywne po wypełnieniu wszystkich pól, zaakceptowaniu Regulaminu i kliknięciu przycisku Zarejestruj. Istnieje możliwość zmiany hasła poprzez modyfikację wprowadzoną przez Klienta. Nie jest możliwa zmiana loginu. Dla założonego konta istnieje możliwość zmiany adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dopuszcza się możliwość rejestracji Klientów posiadających firmy w państwach Unii Europejskiej.
 2. Założenie konta w Drukarni Internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.
 3. Możliwość założenia konta posiadają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z serwisu internetowego zamierzają dokonać czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej oraz osoby prawne nie posiadające działalności gospodarczej.
 4. Klient ma możliwość dezaktywacji konta poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadruk@kadruk.pl
 5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT ze stawką zgodną z obowiązującymi przepisami. Klienci posiadający aktywny numer VAT UE (aktywny numer w rejestrze VIES) mają możliwość otrzymania faktury z zerową stawką VAT.
 6. Klienci posiadający firmy w państwach Unii Europejskiej mają możliwość otrzymania faktury w walucie euro. Faktura jest przeliczana po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego jej wystawienie.
 7. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w serwisie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatu wg własnego uznania.
 9. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia zamówienia jako Konsument, niezbędne jest jednak zarejestrowanie nowego konta dla osoby prywatnej.
 10. Klient jest zobowiązany do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Warunki i procedura zawierania Umowy Sprzedaży.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim założeniu przez Klienta konta oraz złożeniu zamówienia w serwisie internetowym.
 2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są produkty i usługi poligraficzne dostępne w serwisie internetowym, których parametry zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.
 3. Cena produktu jest uwidoczniona w serwisie internetowym Sprzedawcy i podana jest w złotych polskich.
 4. Składanie zamówień odbywa się poprzez stronę internetową. Ostatnim etapem jest potwierdzenie zakupu równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po przyjęciu pliku do druku. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia tj. nazwę produktu i jego numer, parametry produktu, nazwę pliku, cenę netto, cenę brutto, sposób zapłaty oraz adres i sposób doręczenia. Parametry złożonego zamówienia są również dostępne w serwisie internetowym.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie zweryfikowania warunków płatności oraz otrzymania od Klienta plików graficznych.
 6. Sprzedawca wykonuje produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 8. Klient może anulować opłacone zlecenie, jednak tylko do momentu akceptacji plików graficznych. Klient, który opłacił anulowane zlecenie otrzyma zwrot środków pieniężnych, pomniejszonych o opłatę w wysokości 50 zł brutto z tytułu odstąpienia od zlecenia, stanowiącą koszty administracyjne, które musiała ponieść Drukarnia w związku z anulowaniem zlecenia.
 9. Sprzedawca wystawi adekwatne dokumenty na anulowane zlecenie. Zwrot środków nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zwrotu do Sprzedawcy podpisanej korekty lub wystawionej noty.
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Drukarnią Internetową wiąże się z akceptacją otrzymywania faktur, not i faktur korygujących drogą elektroniczną.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w serwisie internetowym oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej.
 12. Komunikacja Drukarni z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości umieszczonych na stronie internetowej, wiadomości e-mail. Drukarnia nie ma wpływu na skuteczność doręczania komunikatów.

3. Procedura weryfikacji plików

 1. Weryfikacja plików jest przeprowadzana w godzinach pracy Działu Graficznego.
 2. Weryfikacja pliku oznacza sprawdzenie projektu pod kątem technicznego przygotowania do druku.
 3. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja jest również widoczna w serwisie internetowym, przy konkretnym zamówieniu.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za materiały przesyłane do druku. Jednak w przypadku treści niezgodnych z obowiązującym prawem może odmówić realizacji zlecenia.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za błędy programów graficznych.
 6. Sprzedawca nie archiwizuje plików przesyłanych do druku.
 7. Odpowiedzialność za przygotowanie projektu do druku ponosi Klient.

4. Sposoby płatności za produkt.

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po odnotowaniu wpłaty, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów internetowych obsługujących płatności on-line. Aktualnie dostępne systemy obsługujące płatności znajdują się w serwisie internetowym.
 3. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z serwisów obsługujących płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz automatyczne anulowanie zamówienia.

5. Koszty, sposoby i termin dostawy produktu. Terminy realizacji.

 1. Doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w krajach Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia produkcji. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany adresu poprzez serwis internetowy.
 2. Doręczenie produktu do Klienta jest odpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszelkie informacje dotyczące kosztów wysyłki krajowej znajdują się w serwisie internetowym.
 3. Wysyłka zagraniczna na terenie Unii Europejskiej jest odpłatna, liczona zgodnie z oddzielnym cennikiem, publikowanym podczas składania zamówienia, w momencie wyboru kraju.
 4. Doręczenie zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sprzedawca może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia.
 6. Doręczenie produktu przez firmę kurierską jest realizowane do 2 – 3 dni roboczych. Drukarnia nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.
 7. Terminy realizacji zamówień są indywidualne, orientacyjne dla poszczególnych produktów i widnieją w serwisie internetowym Drukarni.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się przy odpowiednim zamówieniu. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu.
 2. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie, jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zgłoszenia. Sprzedawca może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanego produktu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również wymagać uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za niezasadną.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji. Uzasadnienie rozpatrzonej reklamacji jest również dostępne w serwisie internetowym w zakładce Zamówienia.
 5. W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie.
 6. W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia.
 7. Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Drukarnia wymaga wówczas zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi.
 9. Klient zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia zbadać przesyłkę, otworzyć jej zawartość przy kurierze (po wcześniejszym podpisaniu odbioru paczki). Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Reklamacja może zostać przyjęta do rozpatrzenia po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera, z datą doręczenia produktu, z pełną informacją o stanie faktycznym paczki oraz zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Reklamację należy również uzupełnić dokumentacją w postaci zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania.
 11. Pełna dokumentacja zostaje przesłana do firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia wyniku reklamacji od odpowiedzi otrzymanej z firmy kurierskiej.
 12. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

7. Prawa konsumenta

 1. Drukarnia Internetowa www.kadruk.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej jest dostępna w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

9. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku).

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 8a Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8d Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Mariana Rapackiego 2, 71-467 Szczecin; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadruk@kadruk.pl.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest Regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwraca Produkt Sprzedawcy lub przekazuje go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Mariana Rapackiego 2, 71-467 Szczecin.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Rozdział 3 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Projekt i wykonanie:webjaksklep.eu